1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten,verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Outdoor Karting Vaals VOF, gevestigd in 6291 HV Vaals aan de Selzerbeeklaan 23, hierna te noemen Karting Vaals.

1.2. Indien cliënt eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Outdoor Karting Vaals en/of de werking van de algemene voorwaarden van Karting Vaals belemmeren of verhinderen.

1.3. Openingstijden worden aan de kassa bekend gemaakt. Karting Vaals behoudt zich het recht voor deze tijden te wijzigen en /of te sluiten.

1.4. De kartbaan is voor iedereen toegankelijk, maar:

  • Voor jongeren beneden de 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.
  • Personen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren of onsportief gedrag vertonen, kunnen zonder opgaaf van redenen van de kartbaan worden verwijderd, de toegang tot het pand worden ontzegd.

1.5. Het is bezoekers niet toegestaan om: -De baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen; Afval en andere goederen op de baan te gooien.

1.6. Het is rijders niet toegestaan:

  • Zonder helm de baan te betreden;
  • Anderen in gevaar te brengen;
  • Op de baan te roken of open vuur te maken;
  • De baan in tegengestelde richting te berijden;
  • De karts roekeloos te berijden dan wel te beschadigen;
  • De karts onder invloed van drank en/of genotsmiddelen te berijden; De karts te verlaten en op de baan achter te laten.

1.7. In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de contractspartij van Karting Vaals verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle deelnemers aan het geboekte arrangement.

2. Reserveringen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Karting Vaals zijn geheel vrijblijvend.

2.2. Indien de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de cliënt gehouden aan Karting Vaals alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende geleden schade.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Karting Vaals is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de cliënt dan wel derden i.v.m. geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove schuld bij de uitvoering van de overeenkomst.

3.2. Karting Vaals is met name niet aansprakelijk voor schade indien deze schade(mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels door of gegeven aanwijzingen van Karting Vaals.

3.3. Karting Vaals is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen rijgedrag of en rijgedrag door anderen op de kartbaan. Cliënt is bekend met de risico’s van deelname aan de kartsport en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke conditie te zijn.

3.4. Karting Vaals is niet verantwoordelijk voor verlies van geld en/of goederen van derden waaronder cliënt. Dit geldt tevens bij afgifte van goederen aan personeel van Karting Vaals, bijv. achter de bar.

3.5. Reclamaties worden door Karting Vaals slechts in behandeling genomen indien deze direct worden kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het pand vervalt dit reclamatie recht.

4. Betaling

4.1. Alle door Karting Vaals gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders door partijen overeengekomen. Betaling dient te geschieden a contant, tenzij anders overeengekomen, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Karting Vaals worden aangepast.

4.3. In geval van reserveringen van de kartfaciliteiten kan verlangd worden dat een door Karting Vaals te bepalen bedrag vooraf voldaan wordt. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum in het pand, tenzij anders overeengekomen op een door Karting Vaals aan te wijzen bankrekening.

4.4. Het staat Karting Vaals te allen tijde vrij alvorens tot levering van diensten over te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van cliënt te verlangen.

4.5. Indien cliënt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft Karting Vaals het recht al zijn verplichtingen jegens zijn cliënt op te schorten.

4.6. Terzake van de betaling is het cliënt jegens Outdoor Karting Vaals niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.

4.7. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de cliënt rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Karting Vaals zonder enige ingebrekestelling het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldatum af in rekening te brengen, onverminderd aan Karting Vaals verder toekomende rechten , waaronder het recht op de cliënt alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor ten minste 10 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00 te verhalen.